ثبت نام | ورود
English
امروز چهارشنبه 1400.7.28 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
اصول و مقررات پیمان

برخی مجلات حقوقی معتبر داخلی

ü
مجله پژوهشهاي حقوقی از سال 1381
üمجله حقوق خصوصی-دانشگاه تهران
üمجله پژوهشهاي حقوق جزا و جرم‌شناسی
üمجله دانش حقوق مدنی
üمجله حقوق تطبیقی (اندیشه های حقوقی سابق)-دانشگاه تهران
üنشریه تعالی حقوق-فصلنامه دادسراي عمومي و انقلاب تهران
üمجله تحقیقات حقوقی –دانشگاه شهید بهشتی
üدانش حقوق عمومی –پژوهشکده شورای نگهبان
üمجله مطالعات حقوق انرژی

نکته: مجله حقوق پزشکی داریم اما حقوق مهندسی نه!آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 107