ثبت نام | ورود
English
امروز پنج شنبه 1399.12.7 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
اصول و مقررات پیمان

فهرست کتاب اصول، مقررات و روش های مدیریت پیمان طرح های عمرانی

فهرست کتاب اصول، مقررات و روش های مدیریت پیمان

نویسنده: دکتر مهدی روانشادنیا

کتاب اصول، مقررات و روش های مدیریت پیمان شهریور 1393 توسط انتشارات سیمای دانش به چاپ می رسد. این کتاب می تواند برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های مهندسی و مدیریت ساخت، مدیریت اجرایی و مدیریت پروژه و ساخت و همچنین مهندسان و  پژوهشگران به عنوان مرجعی پایه در زمینه قوانین و قراردادهای طرح های عمرانی به حساب آید.

در ادامه فهرست اولیه کتاب به حضور تقدیم می گردد.

با آرزوی بهروزی

مهدی روانشادنیا

فهرست کتاب اصول، مقررات و روش های مدیریت پیمان

پیش گفتار مؤلف ................................................................................................................. ۰

فصل اول: نگاهی تحلیلی به طرح های عمرانی ...................................................................... 52

1 1 اهمیت زير ساخت ها - - .................................................................................................... ۵6

1 1 1 رابطه وابستگی حجم زيرساختارهای جاده ای با شاخص های توسعه - - - .......................................... 52

5 1 1 حمل و نقل هوايی و توسعۀ اقتصادی - - - ......................................................................... 52

3 1 1 زيرساخت های شهری و توسعه پايدار - - - .......................................................................... 52

4 1 1 نگاهی گذرا به وضعیت توسعه زيرساخت ها در دنیا و ايران - - - ................................................... 33

5 1 دسته بندی زير ساخت ها - - ................................................................................................ ۵۹

1 5 1 زيرساخت های حمل و نقل - - - ..................................................................................... 31

5 5 1 زيرساخت های آب فاضلاب - - - .................................................................................... 31

3 5 1 زيرساخت های مديريت زايدات - - - ................................................................................. 31

4 5 1 تولید و توزيع انرژی - - - ............................................................................................ 31

2 5 1 ساختمان ها )ابنیه( - - - .............................................................................................. 35

2 5 1 مراکز تفريحی، درمانی و اجتماعی - - - ............................................................................. 35

7 5 1 ارتباطات - - - ........................................................................................................ 35

3 1 تعاريف مربوط به طرح عمرانی - - ......................................................................................... ۵۵

4 1 نگاهی به وضعیت طرح های عمرانی ايران - - ............................................................................. ۵۳

1 4 1 شمايی از وضعیت طرح های عمرانی در سال های اخیر - - - ........................................................ 32

5 4 1 برخی مشکلات نظام بودجه ای طرح های تملک دارايی های سرمايه ای - - - ...................................... 32

3 4 1 وضعیت طرح های بهره برداری شده - - - ............................................................................ 37

2 1 آثار و پیامدهای طولانی شدن اجرای طرح های عمرانی - - ............................................................... ۵۸

2 1 مدلی برای بررسی خروج سیستم منابع و مصارف طرح های عمرانی از حال تعادل - - ................................... ۰۴

7 1 راهکارهايی برای بهبود وضعیت طرح های عمرانی کشور - - ............................................................. ۰۵

فصل دوم: بسترها و ساختار اجرایی شکل گیری طرح های عمرانی ............................................ 42

1 5 معرفی نظام فنی اجرايی کشور - - ......................................................................................... ۳۴

1 1 5 تعريف - - - .......................................................................................................... 23

5 1 5 نقش نظام فنی و اجرايی - - - ....................................................................................... 23

3 1 5 اصول و مبانی کلی حاکم برنظام فنی و اجرايی - - - ............................................................... 23

4 1 5 گستره نظام فنی و اجرايی - - - ..................................................................................... 21

5 5 مهم ترين وقايع نظام فنی و اجرايی طرح های عمرانی - - ................................................................. ۳۵

- - -1 5 5 شرح وقايع نظام فنی و اجرايی کشور قبل از سال 1353 ..................................................... 25

5 5 5 ا ز سال 1353 تا تشکیل سازمان موقت برنامه - - - ................................................................. 23

3 5 5 از تشکیل هیأت عالی برنامه و عملکرد تا انقلاب اسلامی - - - .................................................... 24

4 5 5 تحولات پس از انقلاب اسلامی - - - ............................................................................... 22

3 5 سازمان مديريت و برنامه ريزی - - ......................................................................................... 6۴

1 3 5 نگاهی به تاريخچه تحولات مهم سازمان - - - ..................................................................... 23

5 3 5 نکاتی برای احیای مجدد سازمان - - - .............................................................................. 21

4 5 ساختار اجرايی تعريف، اجرا و نظارت بر طرح های عمرانی - - ............................................................ 6۰

1 4 5 تعاريف پايه - - - ..................................................................................................... 24

5 4 5 روال شکل گیری، اجرا و بهره برداری از طرح های عمرانی - - - .................................................... 24

3 4 5 مراحل نیازسنجی، تعريف و اجرايی شدن طرح عمرانی - - - ....................................................... 22

4 4 5 سلسله مراتب برنامه طرح پروژه در نظام بودجه کشور - - - ........................................................ 22

2 4 5 دستگاه های اجرايی عمده - - - ...................................................................................... 22

2 4 5 ارزشیابی عملکرد دستگاه های اجرايی عمده - - - ................................................................... 73

2 5 دستگاه های نظارتی طرح های عمرانی - - ................................................................................. 5۵

1 2 5 ديوان محاسبات - - - ................................................................................................ 73

5 2 5 سازمان بازرسی کل کشور - - - ..................................................................................... 72

3 2 5 سازمان حسابرسی کل کشور - - - .................................................................................. 72

فصل سوم: جایگاه طرح های عمرانی در قوانین و برنامه های کلان کشور .................................. 18

1 3 قانون، قانون گذاری و نهادهای قانونی - - ................................................................................ ۸۵

1 1 3 مجلس شورای اسلامی - - - ........................................................................................ 25

5 1 3 شورای نگهبان - - - ................................................................................................. 25

3 1 3 شوراها - - - .......................................................................................................... 23

4 1 3 رياست جمهوری - - - ............................................................................................... 23

5 3 گزيده ای از قانون اساسی - - ............................................................................................... ۸۰

1 5 3 ساختار قانون اساسی - - - ........................................................................................... 24

5 5 3 اصول قانون اساسی مرتبط با نظام فنی اجرايی طرح های عمرانی - - - ............................................ 24

3 5 3 سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی - - - .......................................................... 22

3 3 قانون برنامه و بودجه - .................................................................................................. ۱۹

4 3 مقررات ملی ساختمان - - .................................................................................................. ۱۰

2 3 قانون نظام مهندسی - - .................................................................................................... ۱۳

2 3 قانون تجارت - - ........................................................................................................... ۱6

1 2 3 انواع شرکت ها - - - .................................................................................................. 27

5 2 3 شرکت سهامی - - - ................................................................................................. 22

3 2 3 تشکیل شرکت سهامی - - - ......................................................................................... 22

4 2 3 مدير شرکت و وظايف آنها - - - ................................................................................... 131

2 2 3 مفتشین شرکت و وظايف آنها - - - ............................................................................... 135

2 2 3 مجمع عمومی شرکت - - - ........................................................................................ 133

7 2 3 تبديل سهام - - - .................................................................................................. 134

2 2 3 بطلان شرکت و يا بطلان اعمال و تصمیمات آن - - - ........................................................... 132

2 2 مقررات جزائی شرکت های سهامی - - - 3 .......................................................................... 132

13 2 3 انحلال شرکت سهامی - - - ..................................................................................... 132

11 2 3 ساير مواد مهم و مرتبط قانون تجارت - - - ..................................................................... 132

7 3 قانون مديريت خدمات کشوری - - ...................................................................................... ۹۴5

2 3 قانون مجازات اسلامی - - ............................................................................................... ۹۹۵

2 3 قانون محاسبات عمومی - - .............................................................................................. ۹۹۵

13 3 قانون کار - - ............................................................................................................ ۹۹۸

11 3 قانون برگزاری مناقصات - - ............................................................................................ 112

15 3 سند چشم انداز توسعه کشور - - ......................................................................................... 112

13 3 قوانین برنامه توسعه - - ................................................................................................. 153

14 3 قوانین بودجه سنواتی - - ............................................................................................... 153

12 3 ساير قوانین، مقررات و مدارك فنی - - ................................................................................. 153

فصل چهارم: طرح های عمرانی در برنامه های توسعه و بودجه سنواتی .................................... 821

1 4 آينده نگری و برنامه ريزی برای آينده - - ................................................................................. ۹۵6

1 1 4 آينده نگری - - - .................................................................................................... 152

5 1 4 کارکردهای برنامه ريزی - - - ...................................................................................... 152

3 1 4 انواع برنامه های توسعه - - - ....................................................................................... 157

4 1 4 تاريخچه برنامه ريزی در ايران - - - ............................................................................... 152

5 4 سند چشم انداز - - ......................................................................................................... ۹۵۱

1 5 4 ويژگی های يک چشم انداز اثربخش - - - .......................................................................... 152

5 5 4 تاريخچه و ماهیت سند چشم انداز 1434 ايران - - - .............................................................. 133

3 5 4 متن سند چشم انداز بیست ساله - - - .............................................................................. 133

4 5 4 سیاست های کلی نظام در امور اقتصادی - - - .................................................................... 131

2 5 4 سیاست های کلی نظام در آمايش سرزمین، امور زيست محیطی و توسعه پايدار - - - ............................ 135

2 5 4 سند چشم انداز ساير کشورها - - - ................................................................................. 135

1 2 5 4 چشم انداز 5353 ترکیه - - - - ................................................................................ 135

5 2 5 4 چشم انداز 5352 عربستان - - - - ............................................................................ 133

3 2 5 4 چشم انداز 5353 مالزی - - - - ............................................................................... 134

4 2 5 4 چشم انداز 5333 کره جنوبی - - - - ........................................................................... 134

2 2 5 4 چشم انداز 5353 هندوستان - - - - ........................................................................... 132

2 2 5 4 چشم انداز ژاپن - - - - ........................................................................................ 132

7 2 5 4 چشم انداز 5353 روسیه - - - - ............................................................................... 132

2 2 5 4 تحلیلی بر چشم انداز کشورهای مورد بررسی - - - - ......................................................... 132

7 5 4 تحلیلی بر تحقق اهداف سند چشم انداز ايران - - - ............................................................... 137

3 4 برنامه های توسعه کشور - - .............................................................................................. ۹۵۱

1 3 4 برنامه های توسعه پس از انقلاب اسلامی - - - .................................................................... 143

5 3 4 برنامه اول توسعه - - - ............................................................................................. 143

3 3 4 برنامه دوم توسعه - - - ............................................................................................. 141

4 3 4 برنامه سوم توسعه - - - ............................................................................................ 143

2 3 4 برنامه چهارم توسعه - - - .......................................................................................... 147

2 3 4 برنامه پنجم توسعه - - - ........................................................................................... 121

7 3 4 مقايسه برنامه های چهارم و پنجم توسعه - - - .................................................................... 124

4 4 بودجه سالیانه کشور - - .................................................................................................. ۹۳5

1 4 4 روش های - - - بودجه ريزی ........................................................................................ 127

5 4 4 عملکرد بودجه سال های گذشته - - - ............................................................................. 121

- - - -1 5 4 4 تفريغ بودجه سال 1322 .............................................................................. 125

- - - -5 5 4 4 تفريغ بودجه سال 1327 .............................................................................. 125

- - - -3 5 4 4 تفريغ بودجه سال 1322 .............................................................................. 125

3 4 4 بررسی روند تصويب و تخصیص اعتبارات - - - ................................................................... 123

فصل پنجم : مراحل امکان سنجی، تأمین مالی و فرآیندهای شروع طرح ها .............................. 878

1 2 مراحل چرخه عمر طرح های عمرانی - - ................................................................................. ۹5۵

1 1 2 پديدآوری طرح ها و پروژه های سرمايه گذاری - - - ................................................................ 175

5 1 2 مرحله پیدايش پروژه ها - - - ....................................................................................... 174

3 1 2 مرحله مطالعات توجیهی )امکان سنجی( - - - ..................................................................... 174

4 1 2 مرحله طراحی پايه - - - ........................................................................................... 174

2 1 2 مرحله طراحی تفصیلی - - - ....................................................................................... 174

2 1 2 مرحله اجرا - - - .................................................................................................... 172

7 1 2 مرحله راه اندازی ، تحويل و شروع بهره برداری - - - ............................................................... 172

5 2 مطالعات امکانسنجی - - ................................................................................................. ۹55

1 5 2 مراحل اجرايی و چارچوب مطالعات امکانسنجی - - - ............................................................. 177

5 5 2 بررسی فنی طرح - - - ............................................................................................. 172

3 5 2 بررسی - - - اقتصادی و مالی طرح ................................................................................ 123

4 5 2 معیارهای ارزيابی - - - پروژه های سرمايه ای ...................................................................... 121

3 2 بررسی طرح های توجیهی توسط تأمین کنندگان مالی - - ............................................................... ۹۸۵

1 3 2 مبانی گزارش های مالی متداول - - - .............................................................................. 124

5 3 2 فرآيند - - - بودجه بندی و اجرای پروژه های سرمايه ای ............................................................ 124

3 3 2 مراحل - - - بررسی تسهیلات بلندمدت در سیستم بانکی ......................................................... 122

4 3 2 نمونه ای از ارزيابی يک طرح عمرانی - - - ........................................................................ 122

4 2 تصمیم در مورد توجیه اقتصادی و مالی يک پروژه با استفاده از نرم افزارها - - ......................................... ۹۸5

1 4 2 معرفی نرم افزار کامفار ) - - - Comfar ) ........................................................................... 127

5 4 2 نسخه های مختلف و انواع نرم افزار کامفار - - - ................................................................... 122

2 2 فرآيند پس از تصويب طرح و چگونگی تأمین منابع مالی مورد نیاز - - ................................................. ۹۱۴

1 2 2 تعريف و مفهوم سرمايه - - - ...................................................................................... 123

5 2 2 سرمايه گذاری - - - ................................................................................................. 121

3 2 2 منابع مالی و غیرمالی - - - ......................................................................................... 121

4 2 2 تجهیز منابع مالی - - - ............................................................................................. 121

2 2 2 تسهیلات مالی - - - ............................................................................................... 121

2 2 2 تأمین مالی چیست؟ - - - .......................................................................................... 125

7 2 2 تأمین مالی موقت از سیستم بانکی در حین اجرای پروژه - - - .................................................. 123

2 2 2 فرآيند و نحوه انعقاد قراردادهای عمومی تأمین مالی - - - ........................................................ 123

1 2 2 2 قرارداد در ارائه تسهیلات مالی طرح های عمرانی - - - - .................................................... 124

5 2 2 2 نحوه انعقاد قرارداد تسهیلات مالی براساس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - - - - ............ 124

3 2 2 2 فرآيند انعقاد قرارداد و نحوه گردش کار در تأمین مالی پروژه از يک مؤسسه خارجی - - - - ............... 127

4 2 2 2 تعريف سرفصل ها و ضمائم مرتبط با نمونه ای از يک قرارداد تأمین مالی - - - - .......................... 127

2 2 نهادهای مرتبط با تأمین مالی - - ........................................................................................ ۹۱۱

1 2 2 صندوق بین المللی پول - - - ....................................................................................... 533

5 2 2 بانک جهانی - - - .................................................................................................. 533

3 2 2 سازمان تجارت جهانی - - - ....................................................................................... 531

4 2 2 سازمان همکاری اقتصادی )اکو( - - - ............................................................................. 531

2 2 2 بانک توسعه اسلامی - - - ......................................................................................... 531

2 2 2 هیأت خدمات مالی اسلامی - - - .................................................................................. 535

7 2 2 بازار مالی اسلامی بینالمللی - - - .................................................................................. 535

2 2 2 مرکز مديريت نقدينگی - - - ....................................................................................... 535

2 2 2 آژانس رتبه بندی اسلامی بین المللی - - - ......................................................................... 535

13 2 2 اتحاديه بین المللی بیمهگران اعتبار و سرمايه گذاری - - - ....................................................... 533

7 2 تعاريف و مفاهیم مهم در تأمین منابع و تسهیلات مالی - - .............................................................. ۵۴۵

2 2 بانک و انواع آن - - ....................................................................................................... ۵۴6

1 2 2 انواع بانک - - - .................................................................................................... 532

5 2 2 وجه تمايز بانکهای تجاری و سرمايه گذاری - - - ................................................................. 532

2 2 اسناد اعتباری و انواع آن - - ............................................................................................. ۵۴۸

فصل ششم : روش های تأمین منابع مالی ......................................................................... 288

1 2 ضرورت تنوع روش های تأمین مالی - - ................................................................................. ۵۹۵

5 2 طبقه بندی انواع روش های تأمین مالی - - ............................................................................... ۵۹۰

3 2 انواع روش های تأمین مالی از لحاظ نهاد تأمین - - کننده منابع ........................................................ ۵۹6

1 3 2 بخش دولتی - - - .................................................................................................. 512

5 3 2 بخش خصوصی - - - .............................................................................................. 512

3 3 2 بخش عمومی ) سهام در بورس، اوراق مشارکت و...( - - - ....................................................... 517

4 3 2 مشارکت بخش خصوصی و دولتی - - - ........................................................................... 517

2 3 2 سرمايه گذاری خارجی - - - ........................................................................................ 517

4 2 انواع روش های تأمین مالی سازمانی يا پروژهای - - ..................................................................... ۵۹۱

1 4 2 تأمین مالی شرکتی )سازمانی يا بنگاه محور( - - - ................................................................. 512

5 4 2 تأمین مالی پروژه ای )پروژه محور( - - - ............................................................................ 551

3 4 2 قراردادها در روش تأمین مالی پروژهای - - - ...................................................................... 555

2 4 2 مزايای تأمین مالی پروژه ای - - - .................................................................................. 553

2 4 2 بازيگران تأمین مالی پروژه محور - - - ............................................................................ 553

2 2 انواع روش های تأمین مالی از نظر قرضی يا شراکتی بودن - - ......................................................... ۵۵۰

1 2 2 روش های استقراضی )مبتنی بر بدهی( - - - ...................................................................... 554

5 2 2 روش های مشارکت در سرمايه گذاری )غیراستقراضی( - - - ...................................................... 552

3 2 2 مزايا و معايب روش های استقراضی و غیراستقراضی - - - ........................................................ 552

2 2 انواع روش ها از نظر بازار مالی؛ بازار پولی و بازار سرمايه ای - - ......................................................... ۵۵6

7 2 تأمین مالی ساختار يافته - - .............................................................................................. ۵۵5

1 7 2 انواع مختلف روش های تأمین مالی ساختار يافته - - - ............................................................ 552

5 7 2 مزايای استفاده از روش های تأمین مالی ساختار يافته - - - ....................................................... 552

2 2 ترکیب منابع تأمین مالی - - .............................................................................................. ۵۵۴

2 2 مشارکت بخش دولتی با بخش خصوصی - - ............................................................................ ۵۵۹

13 2 روش های تأمین منابع مالی از طريق بنگاه - - ......................................................................... ۵۵۵

1 13 2 تأمین منابع داخلی بنگاه - - - .................................................................................... 533

5 13 2 روش های تأمین مالی کوتاهمدت - - - ........................................................................... 533

3 13 2 روش های تأمین مالی منابع داخلی بلندمدت - - - ............................................................... 534

4 13 2 روش های تأمین از منابع خارج از بنگاه - - - .................................................................... 534

11 2 روش استقراضی - - ..................................................................................................... ۵۵۳

1 11 2 انواع روش های استقراضی دولت - - - ........................................................................... 532

5 11 2 تعريف فاينانس ) - - - Finance ) ................................................................................ 537

3 11 2 مزايا و معايب استفاده از روش فاينانس - - - .................................................................... 532

4 11 2 انواع روش های فاينانس - - - .................................................................................... 532

2 11 2 فاينانس خودگردان - - - ......................................................................................... 532

2 11 2 فاينانس غیرخودگردان - - - ...................................................................................... 532

7 11 2 اعتبارات صادراتی - - - ........................................................................................... 532

2 11 2 وام های تجاری - - - ............................................................................................. 543

15 2 اعتبارات اسنادی - - .................................................................................................... ۵۰۴

1 15 2 مزايای اعتبار اسنادی - - - ....................................................................................... 541

5 15 2 انواع اعتبارات اسنادی - - - ...................................................................................... 541

3 15 2 ريفاينانس - - - .................................................................................................. 543

4 15 2 يوزانس - - - ..................................................................................................... 544

2 15 2 تأمین مالی از طريق اعتبار صادراتی - - - ....................................................................... 544

13 2 اعتبار خريدار - - ........................................................................................................ ۵۰۳

14 2 وام های بین المللی - - ................................................................................................... ۵۰۳

1 14 2 وام های اعطايی از سوی بانکهای توسعهای ملی و بین المللی - - - ............................................. 542

5 14 2 فرآيند درخواست و اخذ تسهیلات مالی خارجی - - - ............................................................ 542

3 14 2 دوره های زمانی تسهیلات دريافتی - - - ......................................................................... 542

4 14 2 هزينههای مترتب بر تسهیلات دريافتی - - - .................................................................... 547

2 14 2 چگونگی تعیین بالاترين میزان نرخ سرمايه - - - ............................................................... 547

12 2 روش بیع متقابل ) - - Buy Back ) ....................................................................................... ۵۰ 5

1 12 2 انواع قراردادهای بیع متقابل - - - ................................................................................ 542

5 12 2 مزايای قراردادهای بیع متقابل - - - .............................................................................. 542

3 12 2 معايب قراردادهای بیعمتقابل - - - ............................................................................... 542

4 12 2 مقايسه فاينانس با بیعمتقابل - - - ............................................................................... 542

2 12 2 محدوديت ها و قوانین مرتبط با روش بیع متقابل - - - ........................................................... 542

2 12 2 نمونه قراردادهای بیعمتقابل منعقد شده در ايران - - - .......................................................... 523

7 12 2 معرفی و تبیین بندهای نمونه ای از يک قرارداد بیعمتقابل - - - ................................................. 521

12 2 قراردادهای خريد خدمات تخصصی - - ................................................................................ ۵۳۵

1 12 2 روش ساخت، بهره برداری، واگذاری ) - - - B.O.T. ) ............................................................. 525

5 12 2 روش ساخت، تملک، بهرهبرداری - - - .......................................................................... 523

3 12 2 روش ساخت، تملک، بهره برداری، انتقال ) - - - B.O.O.T. ) ..................................................... 523

4 12 2 روش ساخت، تملک، بهرهبرداری، فروش ) - - - B.O.O.S. ) .................................................... 523

2 12 2 روش ساخت، اجاره، انتقال ) - - - B.R.T. ( يا ) B.L.T. ) ........................................................... 524

2 12 2 روش ساخت، انتقال، بهرهبرداری - - - .......................................................................... 524

7 12 2 روش بازسازی، بهره برداری، انتقال - - - ......................................................................... 524

2 12 2 روش مدرنیزه کردن، بهرهبرداری، انتقال - - - ................................................................... 524

2 12 2 مزايای تأمین مالی به روش خريد خدمات تخصصی - - - ...................................................... 522

17 2 روش تجارت )سرمايه گذاری( مشترك - - ............................................................................. ۵۳۳

12 2 روش سرمايهگذاری غیردولتی - - ...................................................................................... ۵۳5

1 12 2 سرمايه گذاری مستقیم - - - ...................................................................................... 522

5 12 2 سرمايهگذاری غیرمستقیم - - - .................................................................................. 522

3 12 2 تجارت متقابل - - - .............................................................................................. 522

12 2 روش تسهیلات سنديکايی - - .......................................................................................... ۵6۴

1 12 2 فرآيند تسهیلات سنديکايی - - - ................................................................................ 523

5 12 2 ضوابط تسهیلات سنديکايی - - - ............................................................................... 521

3 12 2 وام گیرندگان تسهیلات سنديکايی - - - ........................................................................ 525

4 12 2 مفاهیم و طرفها در اعتبارات سنديکايی - - - .................................................................... 523

53 2 ساير روش های تأمین مالی - - ......................................................................................... ۵6۰

1 53 2 هبه يا بخشش يا کمک بلاعوض - - - .......................................................................... 524

5 53 2 تأمین مالی از طريق تأمین کنندگان ماشینآلات و تجهیزات و شرکت های مالی وابسته - - - ................. 522

3 53 2 روش تبديل به اوراق بهادار - - - ................................................................................ 522

1 3 53 2 فرآيند تبديل به اوراق بهادار - - - - ........................................................................ 522

5 3 53 2 نتايج فرآيند تبديل به اوراق بهادار - - - - .................................................................. 522

4 53 2 لیزينگ - - - ...................................................................................................... 522

2 53 2 فاکتورينگ يا تأمین مالی از طريق تنزيل موقت - - - ........................................................... 527

2 53 2 فورفیتینگ يا خريد قطعی دين - - - ............................................................................. 527

7 53 2 تأمین مالی از طريق بورس - - - ................................................................................. 522

2 53 2 اوراق مشارکت و قرضه - - - ..................................................................................... 522

2 53 2 روش های مختلف تأمین مالی در شهرداری - - - ............................................................... 573

13 53 2 نرخ بهره استقراض بین بانکی لندن ) - - - LIBOR ) ................................................................ 573

53 2 تأمین مالی مبتنی بر نظام مالی اسلامی - - ............................................................................ ۵5۵

1 51 2 تأمین مالی مبتنی بر اوراق استصناع - - - ....................................................................... 574

1 1 51 2 ارکان عقد استصناع - - - - ................................................................................. 572

5 1 51 2 انواع عقد استصناع - - - - .................................................................................. 572

3 1 51 2 دستورالعمل های قانونی برای استفاده از عقد استصناع - - - - ............................................. 572

4 1 51 2 تفاوت استصناع با ساير انواع قراردادها - - - - .............................................................. 577

2 1 51 2 تجربه بانک های اسلامی در به کارگیری عقد استصناع - - - - ............................................. 577

5 51 2 تأمین مالی مبتنی بر مرابحه - - - ............................................................................... 572

1 5 51 2 ارکان عقد مرابحه - - - - ................................................................................... 572

5 5 51 2 کلیات و مقررات عقد مرابحه - - - - ........................................................................ 572

3 51 2 تأمین مالی با استفاده از خريد دين - - - ......................................................................... 572

1 3 51 2 ارکان عقد خريد دين - - - - ................................................................................ 572

5 3 51 2 مقررات عقد خريد دين - - - - .............................................................................. 523

فصل هفتم : ساختارهای اجرایی پروژه های عمرانی ............................................................ 212

1 7 عوامل اجرايی طرح های عمرانی - - ..................................................................................... ۵۸۰

5 7 کارفرما - - ................................................................................................................ ۵۸۳

1 5 7 تعهدات کارفرما - - - ............................................................................................... 522

5 5 7 اختیارات کارفرما - - - .............................................................................................. 527

3 7 مهندسین مشاور - - ...................................................................................................... ۵۸۸

1 3 7 انواع مهندسین مشاور - - - ........................................................................................ 522

5 3 7 شرح - - - وظايف و حدود خدمات مهندسین مشاور ............................................................... 523

4 7 پیمانکار - - ............................................................................................................... ۵۱۵

1 4 7 وظايف - - - پیمانکاران ............................................................................................ 523

5 4 7 سازمان - - - مؤسسات پیمانکاری ................................................................................. 523

3 4 7 رتبهبندی - - - پیمانکاران .......................................................................................... 522

4 4 7 انتخاب پیمانکاران - - - ............................................................................................ 522

2 7 ذينفعان پروژه - - ......................................................................................................... ۵۱۳

1 2 7 انواع ذينفعان طرح های عمرانی - - - .............................................................................. 522

5 2 7 مديريت ذينفعان - - - .............................................................................................. 522

3 2 7 نمونه هايی از ذينفعان طرح های عمرانی - - - ..................................................................... 527

2 7 ساختارهای اجرايی پروژه های عمرانی - - ............................................................................... ۵۱5

7 7 سیستم خود اجرا )تک عاملی امانی( - - - ............................................................................... ۵۱۱

2 7 سیستم طرح و ساخت )دو عاملی( - - .................................................................................... ۵۴۴

1 2 7 روش طرح و ساخت توأم - - - .................................................................................... 335

5 2 7 روش کلید در دست ) - - - Turn Key ) ........................................................................... 333

3 2 7 تفاوتهای قراردادهای - - - Turn Key و Design-Build......................................................... 334

4 2 7 روش طراحی، - - - تدارك، ساخت ................................................................................... 334

1 4 2 7 پیش نیازهای لازم برای اجرای پروژه به روش - - - - EPC ................................................. 332

5 4 2 7 ويژگیهای روش - - - - EPC ................................................................................. 332

3 4 2 7 مشکلات اجرايی - - - - EPC در طرح های داخلی .......................................................... 337

2 7 سیستم اجرايی متعارف )سه عاملی( - - .................................................................................. ۵۴۸

1 2 7 مزايای روش - - - D.B.B. ........................................................................................ 332

5 2 7 معايب روش - - - D.B.B. ......................................................................................... 332

13 7 سیستم مديريت ساخت حرفه ای )مديريت طرح يا چهار عاملی( - - ................................................... ۵۴۱

11 7 سیستم پیمانکاری مديريت - - ......................................................................................... ۵۹۹

15 7 سیستمهای قراردادی يکپارچه يا خريد خدمات تخصصی - - .......................................................... ۵۹۵

1 15 7 روش ساخت، بهره - - - برداری و انتقال ) BOT ) ................................................................. 313

5 15 7 تاريخچه - - - .................................................................................................... 313

3 15 7 مفهوم قراردادهای - - - BOT .................................................................................... 313

4 15 7 مراحل اجرای يک طرح - - - BOT .............................................................................. 314

2 15 7 مزايا و معايب قراردادهای - - - BOT ............................................................................ 312

2 15 7 نمونه قراردادی روش - - - BOT در آزادراه ها ................................................................... 312

7 15 7 انواع قراردادهای - - - BOT ...................................................................................... 312

فصل هشتم: روش های برآورد، محاسبه صورت وضعیت و پرداخت در پروژه ها ......................... 222

1 2 مقدمه - - ................................................................................................................. ۵۵۰

5 2 انواع قرارداد از نظر روش های پرداخت - - ............................................................................... ۵۵۰

3 2 قراردادهای قیمت مقطوع - - ............................................................................................ ۵۵۳

1 3 2 روش کار قراردادهای قیمت مقطوع - - - ......................................................................... 352

5 3 2 کاربردهای قرارداد قیمت مقطوع - - - ............................................................................ 352

3 3 2 مزايای قرارداد قیمت مقطوع - - - ................................................................................. 352

4 3 2 معايب قرارداد قیمت مقطوع - - - ................................................................................. 357

2 3 2 محاسبه پیشرفت فیزيکی به عنوان مبنايی برای پرداخت ها - - - ................................................ 357

4 2 قراردادهای قیمت واحد يا فهرست بهايی - - ............................................................................ ۵۵5

1 4 2 نکات مهم در اجرای قراردادهای فهرست بهايی )قیمت واحد( - - - ............................................. 352

5 4 2 مزايای قراردادهای قیمت واحد يا فهرستبهايی - - - ............................................................ 352

3 4 2 معايب روش قیمت واحد يا فهرست بهايی - - - ................................................................... 352

2 2 قراردادهای اضافه بر هزينه - - ........................................................................................... ۵۵۴

1 2 2 روند اجرايی قرارداد اضافه بر هزينه - - - .......................................................................... 333

5 2 2 کاربردهای قرارداد اضافه بر هزينه - - - ........................................................................... 333

3 2 2 مزايای قرارداد اضافه بر هزينه - - - ............................................................................... 331

4 2 2 معايب قراردادهای اضافه بر هزينه - - - ........................................................................... 331

2 2 2 انواع قراردادهای اضافه بر هزينه - - - ............................................................................ 331

2 2 2 قراردادهای هزينه به علاوه درصد ثابت - - - ..................................................................... 331

7 2 2 قرارداد هزينه به علاوه حق الزحمه ثابت - - - ..................................................................... 335

2 2 2 پرداخت به علاوه درصدی از هزينهها تا سقف حداکثری تضمین شده - - - ..................................... 335

2 2 2 پرداخت هزينه به علاوه درصد متغیر انگیزشی - - - ............................................................... 335

13 2 2 قرارداد هزينه به علاوه حق الزحمه توافقی - - - ................................................................. 333

11 2 2 شیوه پیمان دستمزدی - - - ...................................................................................... 333

2 2 قرارداد مبلغ مقطوع با تعديل اقتصادی - - ............................................................................... ۵۵۵

1 2 2 انواع تعديل - - - ................................................................................................... 333

5 2 2 کاربرد قرارداد قیمت مقطوع با تعديل اقتصادی - - - ............................................................. 334

7 2 قراردادهای برآورد مطلوب يا هزينه هدف - - ........................................................................... ۵۵۰

1 7 2 کاربردهای روش قرارداد برآورد مطلوب يا هزينه هدف - - - ..................................................... 334

5 7 2 نکات مهم و قابل توجه در قراردادهای هزينه هدف - - - ........................................................ 332

2 2 برآورد بهای پروژه در قراردادهای فهرست بهايی - - .................................................................... ۵۵۳

1 2 2 تاريخچه فهرست بها در ايران - - - ................................................................................ 332

5 2 2 روند تهیه فهارس بها - - - ........................................................................................ 332

3 2 2 ساختار فهرستبها - - - ............................................................................................ 337

4 2 2 تعديل آحاد بها - - - ............................................................................................... 343

2 2 نرم افزارهای محاسبه صورت وضعیت و برآورد قیمت - - ............................................................... ۵۰۰

فصل نهم: نظام تشخیص صلاحیت عوامل اجرای طرح ها .................................................... 243

1 2 مقدمه - - ................................................................................................................. ۵۳۴

5 2 آيین نامه اجرايی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات - - ....................................................... ۵۳۴

3 2 طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران - - ......................................................................... ۵۳۹

1 3 2 تعاريف و اصطلاحات مهم - - - ................................................................................... 321

5 3 2 تشخیص صلاحیت پیمانکاران برای چه کسانی انجام می شود؟ - - - ............................................ 325

3 3 2 تشخیص صلاحیت برای چه کارها و پروژه هايی لازم است؟ - - - ............................................... 325

4 3 2 انواع پیمانکاران - - - ............................................................................................... 323

2 3 2 رشتههای پیمانکاری - - - ......................................................................................... 323

2 3 2 پايه های پیمانکاری - - - ........................................................................................... 322

7 3 2 معیارهای تشخیص صلاحیت پیمانکاران - - - .................................................................... 322

2 3 2 اعضای کمیته فنی تشخیص صلاحیت پیمانکاران - - - .......................................................... 322

2 3 2 وظايف کمیته فنی تشخیص صلاحیت پیمانکاران - - - .......................................................... 322

13 3 2 الزامات اولیه برای صلاحیت پیمانکاران - - - .................................................................... 322

11 3 2 حداقل های مورد نیاز برای دريافت گواهینامه پیمانکاری - - - .................................................. 322

15 3 2 مدارك مورد نیاز شرکت جهت تشخیص صلاحیت پیمانکاری - - - ............................................ 321

13 3 2 مصوبات وحدت رويه کمیته تشخیص صلاحیت پیمانکاران - - - ............................................... 323

14 3 2 مدرك تحصیلی افراد امتیازآور - - - ............................................................................. 322

4 2 طبقه بندی و تشخیص صلاحیت مشاوران - - ........................................................................... ۵6۸

1 4 2 تعاريف و اصطلاحات مهم در تشخیص صلاحیت مشاوران - - - ................................................ 322

5 4 2 تشخیص صلاحیت مشاوران برای چه کارها و پروژههايی لازم است؟ - - - ..................................... 373

3 4 2 انواع مشاوران - - - ................................................................................................ 373

4 4 2 دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت مشاوران - - - ................................................................. 371

2 4 2 ترکیب اعضا و وظايف کارگروه فنی تشخیص صلاحیت - - - .................................................... 373

2 4 2 شرايط عمومی احراز صلاحیت مشاوران - - - ..................................................................... 373

7 4 2 عوامل مؤثر بر تشخیص صلاحیت مشاوران - - - ................................................................. 372

2 4 2 امتیاز کل در تشخیص صلاحیت مشاوران - - - .................................................................. 372

2 4 2 مقررات عمومی تشخیص صلاحیت مشاوران - - - ............................................................... 372

2 2 تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت غیر صنعتی - - .......................................................... ۵55

1 2 2 اصطلاحات تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت - - - .................................................. 377

5 2 2 شرايط درخواست کنندگان صلاحیت - - - ........................................................................ 372

3 2 2 تخصص ها و رشته های کاری پیمانکاران طرح و ساخت - - - .................................................... 372

4 2 2 ترکیب کمیته فنی تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت - - - ........................................... 323

2 2 2 وظايف کمیته فنی تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت - - - .......................................... 323

2 2 2 شرايط گواهینامه های صادره - - - ................................................................................. 321

2 2 فرآيندهای ارجاع کار به پیمانکاران - - .................................................................................. ۵۸۹

1 2 2 دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای ارجاع کار، ارزيابی کیفی و شرکت در مناقصه - - - .................. 321

5 2 2 آيین نامه ارجاع کار به پیمانکاران - - - ............................................................................ 325

7 2 فرآيندهای ارجاع کار به مشاوران - - .................................................................................... ۵۸۸

1 7 2 اهمیت انتخاب مشاور مناسب - - - ................................................................................ 322

5 7 2 اصول و ضوابط خريد خدمات مشاوره - - - ....................................................................... 323

3 7 2 تمهیدات خريد خدمات مشاوره - - - .............................................................................. 321

4 7 2 گزارش شناخت - - - ............................................................................................... 325

2 7 2 شرح کلی خدمات - - - ............................................................................................ 325

2 7 2 تهیه فهرست بلند - - - ............................................................................................. 325

7 7 2 همزمانی خدمات مشاوره - - - ..................................................................................... 323

2 7 2 تشخیص صلاحیت و موازين کلی - - - ........................................................................... 324

2 7 2 انعقاد قراردادهای مشاوره - - - .................................................................................... 322

13 7 2 مستندسازی و اطلاع رسانی - - - ................................................................................. 322

11 7 2 ارزيابی کیفی مشاوران - - - ...................................................................................... 322

15 7 2 قیمت به عنوان اساس انتخاب مشاور - - - ...................................................................... 322

13 7 2 انتخاب بر مبنای کیفیت - - - .................................................................................... 322

14 7 2 روش های توصیه شده برای انتخاب مشاور - - - ................................................................ 322

12 7 2 معیارهای انتخاب مشاور - - - .................................................................................... 322

12 7 2 روش های انتخاب مشاور - - - ................................................................................... 431

17 7 2 انتخاب مشاور و مذاکرات مالی - - - ............................................................................. 433

12 7 2 توافق با مشاور انتخاب شده - - - ................................................................................ 433

12 7 2 ارتباط مثبت طرفین - - - ........................................................................................ 433

53 7 2 محدوده خدماتی که به روشنی تعريف شده و مورد توافق طرفین است - - - ................................... 433

51 7 2 حق الزحمه های منصفانه تر - - - .................................................................................. 434

55 7 2 بررسی امکان پذيری سیستم - - - ............................................................................... 434

53 7 2 درخواست پیشنهاد - - - .......................................................................................... 434

54 7 2 تهیه و تحويل پیشنهادها - - - ................................................................................... 432

52 7 2 توضیح و تشريح اسناد - - - ...................................................................................... 432

52 7 2 ارزيابی فنی پیشنهادها - - - ...................................................................................... 432

57 7 2 ارزيابی مالی پیشنهادها - - - ..................................................................................... 437

52 7 2 صورتجلسه پايانی - - - ........................................................................................... 432

52 7 2 خريد خدمات مشاوره در معاملات کوچک و متوسط - - - ...................................................... 432

33 7 2 مقررات و استانداردهای ارجاع کار به مشاوران - - - ............................................................. 432

2 2 يک مدل پیشنهادی برای انتخاب پیمانکاران - - ........................................................................ ۰۹۴

1 2 2 نگاهی به فرآيند انتخاب و پیش صلاحیت پیمانکاران - - - ...................................................... 413

5 2 2 معیار های انتخاب پیمانکاران - - - ................................................................................. 411

3 2 2 وزن دهی به معیارها - - - ......................................................................................... 413

4 2 2 سیستم های انتخاب پیمانکاران - - - .............................................................................. 414

2 2 2 روش انتخاب پیمانکار بر اساس تصمیم گیری چند معیاره ساده وزين شده ) - - - SAW MADM ) ................. 412

2 2 2 نتايج انتخاب پیمانکاران - - - ...................................................................................... 412

فصل دهم: مناقصه و ضوابط برگزاری آن ......................................................................... 428

1 13 کلیات مناقصه - - ....................................................................................................... ۰۵۵

1 1 13 مناقصه و مزايده چیست؟ - - - ................................................................................... 455

5 1 13 اصطلاحات قانونی مناقصات - - - ............................................................................... 455

3 1 13 روش های انتخاب عوامل اجرای پروژه - - - ..................................................................... 454

4 1 13 مذاکره - - - ...................................................................................................... 454

2 1 13 مناقصه - - - ...................................................................................................... 454

2 1 13 فوايد برگزاری مناقصه - - - ...................................................................................... 452

7 1 13 اصول حاکم بر فرآيند مناقصات دولتی - - - ..................................................................... 452

2 1 13 اطلاع رسانی مناقصات - - - ..................................................................................... 452

5 13 قانون برگزاری مناقصات - - ............................................................................................ ۰۵5

1 5 13 ويژگی های قانون برگزاری مناقصات - - - ......................................................................... 452

5 5 13 کاربرد )حدود شمول( قانون برگزاری مناقصات - - - ............................................................... 452

3 5 13 طبقه بندی انواع مناقصات - - - .................................................................................. 433

4 5 13 کمیسیون مناقصه - - - ........................................................................................... 431

2 5 13  هیأت رسیدگی به شکايات - - ................................................................................. 435

2 5 13 فرآيند برگزاری مناقصات - - - ................................................................................... 435

7 5 13 روش های انجام مناقصه - - - .................................................................................... 434

2 5 13 ارزيابی کیفی مناقصه گران - - - .................................................................................. 434

2 5 13 فراخوان مناقصه - - - ............................................................................................ 432

13 5 13 اسناد مناقصه - - - .............................................................................................. 432

11 5 13 محتوای پاکت ها در مناقصه - - - .............................................................................. 432

15 5 13  ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها - - ........................................................................... 437

13 5 13 گشايش پیشنهادها - - - ......................................................................................... 437

14 5 13  ارزيابی فنی بازرگانی پیشنهادها - - ........................................................................... 432

12 5 13  ارزيابی مالی و تعیین برنده مناقصه - - ...................................................................... 432

12 5 13 انعقاد قرارداد - - - ............................................................................................... 443

17 5 13 تجديد و لغو مناقصه - - - ...................................................................................... 441

12 5 13 نحوه رسیدگی به شکايات - - - ................................................................................ 441

12 5 13 نحوه برگزاری مناقصه محدود - - - ............................................................................ 441

53 5 13 ترك تشريفات مناقصه - - - .................................................................................... 441

51 5 13 موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه - - - ...................................................................... 443

55 5 13 آيا اهداف جديد قانون برگزاری مناقصات محقق شده است؟ - - - ............................................ 444

53 5 13 تصويب نامه ها و آيین نامه های اجرايی - - - .................................................................... 444

3 13 ساير روش های برگزاری مناقصات - - ................................................................................. ۰۰۳

1 3 13 سیستم برگزاری مناقصه چند پارامتری - - - .................................................................... 442

5 3 13 روش میانگین در برگزاری مناقصه - - - ......................................................................... 442

3 3 13 روش هزينه و زمان - - - (A+B) ................................................................................ 442

4 3 13 انتخاب بر پايه ارزش قیمت تراز شده - - - ...................................................................... 447

4 13 دامنه قیمت مناقصه گران - - ........................................................................................... ۰۰5

1 4 13 تعاريف و شاخص های قیمت متناسب - - - ...................................................................... 447

5 4 13 نمونه محاسبه دامنه قیمت - - - ................................................................................. 442

فصل یازدهم: مناقصه از دیدگاه مناقصه گر ....................................................................... 412

1 11 مقدمه - - ............................................................................................................... ۰۳۰

5 11 روش های انتخاب پروژه - - ............................................................................................ ۰۳۰

3 11 ويژگی های چارچوب پیشنهادی برای انتخاب پروژه - - ............................................................... ۰۳۳

4 11 معیارهای تصمیم گیری پیمانکاران برای مناقصات در ساير کشورها - - ............................................... ۰۳5

2 11 معیارهای مدل پیشنهادی - - ........................................................................................... ۰۳۸

2 11 مدل تصمیم گیری شرکت يا عدم شرکت در مناقصه - - .............................................................. ۰۳۱

1 2 11 مراحل مدل - - - ................................................................................................. 422

5 2 11 غربال اولیه - - - .................................................................................................. 423

3 2 11 تعیین ورودی های سیستم ارزيابی - - - .......................................................................... 423

4 2 11 ارزيابی پروژه های قابل قبول - - - ............................................................................... 422

2 2 11 انتخاب پروژه و شرکت در مناقصه - - - ......................................................................... 473

2 2 11 مدارك تشکیل دهندۀ پیشنهاد مناقصه - - - .................................................................... 473

7 11 مثال تصمیم گیری شرکت در مناقصه با مدل پیشنهادی - - ........................................................... ۰5۵

1 7 11 مواجهه با پروژه های جديد - - - .................................................................................. 475

5 7 11 تعیین ورودیهای سیستم - - - .................................................................................. 473

................................ ................................ ................................ ................................ - - -3 7 11 نتايج پیاده سازی مدل . 472

فصل دوازدهم: عقد قرارداد، شرایط عمومی و خصوصی پیمان .............................................. 473

1 15 قرارداد - - ............................................................................................................... ۰۸۴

1 1 15 تعريف قرارداد - - - ............................................................................................... 423

5 1 15 شرايط صحت قرارداد - - - ....................................................................................... 423

3 1 15 قراردادهای اداری - - - ........................................................................................... 423

3 1 15 قراردادهای پیمانکاری - - - ...................................................................................... 425

5 15 مبانی حقوقی پیمان - - ................................................................................................. ۰۸۵

1 5 15 پديده های حقوقی - - - ........................................................................................... 425

5 5 15 نحوه انعقاد پیمان - - - .......................................................................................... 423

3 5 15 جايگاه پیمان در تقسیمات عقود - - - ............................................................................ 423

3 15 شرايط پیمان - - ........................................................................................................ ۰۸۳

1 3 15 مفهوم شرايط در پیمان - - - ..................................................................................... 422

5 3 15 تعريف شرايط عمومی - - - ...................................................................................... 422

3 3 15 تعريف شرايط خصوصی - - - .................................................................................... 422

4 3 15 ضمانت اجرای شرايط پیمان - - - ............................................................................... 427

4 15 موافقت نامه - - .......................................................................................................... ۰۸۸

- - -1 4 15 ابلاغ و محدوده کاربرد نشريه 4311 ....................................................................... 422

5 4 15 متن موافقت نامه - - - ............................................................................................ 422

3 4 15 راهنمای تکمیل موافقت نامه - - - ............................................................................... 423

2 15 شرايط عمومی پیمان - - ............................................................................................... ۰۱۴

1 2 15 تعاريف و مفاهیم شرايط عمومی - - - ............................................................................ 421

5 2 15 تاًيیدات و تعهدات پیمانکار - - - ................................................................................. 424

3 2 15 تعهدات و اختیارات کارفرما - - - ................................................................................. 234

4 2 15 تضمین، پرداخت، تحويل کار - - - ............................................................................... 213

2 2 15 حوادث قهری، فسخ، ختم، تعلیق، هزينه تسريع، خسارت تأخیر، تسويه حساب و حل اختلاف - - - .......... 212

2 15 شرايط خصوصی - - .................................................................................................... ۳۵۳

7 15 شرايط عمومی پیمان فیديک - - ....................................................................................... ۳۵5

1 7 15 فیديک چیست؟ - - - ............................................................................................. 257

5 7 15 انواع شرايط عمومی فیديک - - - ................................................................................ 252

3 7 15 مقايسه کلی شرايط عمومی ايران و فیديک - - - ............................................................... 252

4 7 15 مقايسه تعاريف و کلیات شرايط عمومی پیمان ايران و فیديک - - - ............................................ 252

2 7 15 مقايسه تعهدات پیمانکار در شرايط عمومی پیمان ايران و فیديک - - - ........................................ 252

2 7 15 مقايسه تعهدات کارفرما در شرايط عمومی پیمان ايران و فیديک - - - ......................................... 233

2 7 15 مقايسه تضامین و پرداخت ها در شرايط عمومی پیمان ايران و فیديک - - - ................................... 231

7 7 15 مقايسه فصل پنجم شرايط عمومی پیمان ايران و فیديک - - - ................................................ 233

2 7 15 درس هايی از فیديک برای اصلاح شرايط عمومی پیمان ايران - - - ............................................ 234

اصطلاحات انگلیسی و معادل فارسی ............................................................................... 121

مراجع ...................................................................................................................... 123

مراجع فارسی .................................................................................................................آرشيو مطالب...


عبداله : لطفا تفاوت قرارداد turnkey و epc را اعلام فرمایید در ضمن روش پرداخت در قرارداد turnkey به چه شکل می باشد؟ با تشکر
ن.یوسفوند : سلام،دکتر روانشاد نیا من بر روی موضوعی تحت عنوان نقش زیر ساختهای شهری بر روی بافت های قدیمی در حال مطالعه هستم،کتاب شما منبع بسیار خوبی برای اینجانب بود،ایا شما منابع مرتبط دیگه ای رو می تونید به من معرفی کنید؟ ممنون میشم اگر راهنمایی کنید.
Copyright 2012
تعداد کاربران: 125