ثبت نام | ورود
English
امروز پنج شنبه 1402.7.6 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
کاربرد رایانه در مهندسی

عناوین پیشنهادی تحقیق درس تحلیل و طراحی سیستم ها

عناوین پیشنهادی تحقیق درس تحلیل و طراحی سیستم ها

استاد: دکتر مهدی روانشادنیا

پروژه اول: مبانی و مفاهیم سیستم (مطالعه آخرین مقالات مرتبط و ارائه دستاوردها  با تاکید بر کاربردها در صنعت احداث)

1)    تعریف و تحلیل و معرفی نرم افزارهای مرتبط با  فرهنگ داده ها Data Dictionaries

2)    نمودار جریان داده ها یا  DFD

3)    سیستم ها و روشهای بایگانی  و مستندسازی و کاربرد آنها در مدیریت ساخت

4)    سیستم های مدیریت اطلاعات و کاربرد آنها در مدیریت ساخت

5)    سیستم های مدار باز و مدار بسته و کاربرد آنها در مدیریت ساخت

6)    سيستم هومواستاتيک (Homeostatic System

7)    سیستمهای اطلاعات مدیریتManagement information systems (MIS)

8)    سیستم های خطی و تغییرناپذیر با زمان

9)    سیستم فوریه سیستم های زمان پیوسته و زمان گسسته

10) خرده سیستم ها و ساده سازی الگوی تعاملی آنها

11) آنتروپی در سیستم و روشهای تحلیلی مرتبط

12) فنون و روشهای تعیین متغیرهای سیستم و همبستگی و استقلال آنها

13) سیستم پیمایش و کاربرد آنها در مدیریت ساخت

14) تقسیم کار و ماتریس های تحلیل مسئولیت ها و کاربرد آنها در مدیریت ساخت

15) روشهای جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات و کاربرد آنها در تحلیل سیستم های مدیریت ساخت

16) شاخص های غالب و داد و ستد برای سیستم

17) روشهای ارزیابی  و نگهداری سیستم  با نمونه مرتبط

18) کاربرد رویکردهای فرایندگرا و داده گرا در مهندسی و مدیریت ساخت

19) معماری سیستم ها و الگوبرداری برای کاربرد آنها در مدیریت ساخت

20) مدیریت ریسک سیستم و کاربرد آن

21) بررسی و معرفی مدلهای تعالی

22) امنیت سیستم ها و روشهای ارزیابی آن

23) سیستم های ساختاریافته و شی گرا Object Oriented System

24) روش های مدلسازی و اعتبارسنجی مدلهای مفهومی Validation and Verification and Callibration

25) اصول و روشهای داده کاوی و کاربرد آنها در مدیریت ساخت

26) روشهای نمونه گیری و کاربرد آنها در مدیریت ساخت

27) روشهای تحلیل سیستم های ایمنی (مثل (FMEA

28) روشهای تحلیل رفتاری و کاربرد آنها در مدیریت ساخت

29) درخت تصمیم و سایر روشهای تحلیلی

30) مدلهای اقتصادی اجتماعی و کاربرد آنها در مدیریت ساخت

31) مدلهای کاربری زمین و کاربرد آنها در مدیریت ساخت

32) مدلهای تفکیک و تحلیل سفر در ترافیک

33) مدلهای انتخاب (لوجیت، پروبیت و...) و کاربرد آنها در مدیریت ساخت

34) مدلهای فعالیت مبنا در ترافیک

35) سیستم های قطعی و احتمالی در مهندسی عمران

36) اصول و مبانی و نرم افزارهای پویایی سیستم

37) بررسی کاربردهای شبیه سازی و مدلسازی

38) مهندسی مجدد و کاربرد آنها در مدیریت ساخت

39) علم کنترل و ارتباطات (سایبرنتیک)

40) روشهای پردازش اطلاعات محیطی

41) شاخص های سنجش پیچیدگی و قابلیت پیش بینی سیستم

42) روشهای شناخت محیط سازمان و کاربرد آنها در مدیریت ساخت

43) روشهای عارضه یابی سازمانی و کاربرد آنها در مدیریت ساخت

44) مدیریت ذینفعان سیستم و کاربرد آنها در مدیریت ساخت

45) مفاهیم و روشهای کارسنجی و کاربرد آنها در مدیریت ساخت

46) روشهای شناخت نیازمندیها و کاربرد آنها در مدیریت ساخت

47) رابطه مهندسی سیستم و سایر روشهای مدیریت مانند JIT, QFD, HACCP, 5S, Lean Construction, 6sigma

48) توسعه چابک سیستم Agile System Development

49) کاربرد داده های ابری، اینترنت اشیا و سایر اجزای انقلاب صنعتی چهارم در مهندسی سیستم

50) مدیریت کیفیت فراگیر

51) سیستمهای کارگروهی Group decision support systems

52) روش های حل خلاق مساله و کاربرد آنها در مدیریت ساخت

53) منطق فازی و تئوری فازی و ابزارها و روشهای مرتبط

54) تحلیل قابلیت اعتماد سیستم و روشهای مرتبط

55) روندهای آینده توسعه مهندسی سیستم

پروژه دوم: روشهای حل مساله و الگوریتم های بهینه سازی و پیش بینی (آشنایی و تسلط به روش و نرم افزار مربوطه، حل یک مساله در زمینه مهندسی و مدیریت ساخت و ارائه آن)

1)    اصول ریاضی، مبانی نرم افزاری و پیاده سازی درخت تصمیم در یادگیری ماشین با پایتون

2)    اصول ریاضی، مبانی نرم افزاری و پیاده سازی گرادیان بوستینگ با پایتون

3)    اصول ریاضی، مبانی نرم افزاری و پیاده سازی رگرسیون لوجستیک با پایتون

4)    اصول ریاضی، مبانی نرم افزاری و پیاده سازی شبکه-های بیزی با پایتون

5)    اصول ریاضی، مبانی نرم افزاری و پیاده سازی الگوریتم جنگل تصادفی (Random Forest ) با پایتون

6)    اصول ریاضی، مبانی نرم افزاری و پیاده سازی الگوریتم های کاهش ابعاد (Dimensional Reduction Algorithms)با پایتون

7)    اصول ریاضی، مبانی نرم افزاری و پیاده سازی الگوریتم های گرادیان تقویتی (Gradient Boosting Algorithms)با پایتون

8)    اصول ریاضی، مبانی نرم افزاری و پیاده سازی یادگیری عمیق (Deep Learning)

9)    اصول ریاضی، مبانی نرم افزاری و پیاده سازی مدل های شبکه عصبی عمیق مولد (Generative adversarial network)

10) اصول ریاضی، مبانی نرم افزاری و پیاده سازی مدل های شبکه عصبی کانولوشنی (Convolutional neural network)با پایتون

11) اصول ریاضی، مبانی نرم افزاری و پیاده سازی مدل های شبکه عصبی بازگشتی (Recurrent neural network)با پایتون

12) اصول ریاضی، مبانی نرم افزاری و پیاده سازی آپریوری (Apriori)

13) اصول ریاضی، مبانی نرم افزاری و پیاده سازی الگوریتم داده کاوی  (PageRank)

14) اصول ریاضی، مبانی نرم افزاری و پیاده سازی الگوریتم داده کاوی  نزدیک‌ترین همسایه (K-Nearest Neighbors)

15) اصول ریاضی، مبانی نرم افزاری و پیاده سازی الگوریتم داده کاوی  بیشینه انتظار (Expectation-Maximization)

16) اصول ریاضی، مبانی نرم افزاری و پیاده سازی الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (Support Vector Machines)

17) اصول ریاضی، مبانی نرم افزاری و پیاده سازی برنامه‌ نویسی R و نرم‌ افزار RStudio

18) نرم افزار گمز (GAMS ) و کاربرد آنها در مدیریت ساخت

19) شبیه سازی متغیرهای تصادفی و وابسته در متلب

20) اصول ریاضی، مبانی نرم افزاری و پیاده سازی نظریه صف (Queueing theory

21) شبیه سازی مونت کارلو و کاربرد آنها در مدیریت ساخت

22) اصول ریاضی، مبانی نرم افزاری و پیاده سازی شبکه های عصبی فازی ANFIS

23) اصول ریاضی، مبانی نرم افزاری و پیاده سازی روش تحلیل شبکه های اجتماعی SNA

24) اصول ریاضی، مبانی نرم افزاری و پیاده سازی  یک موضوع مرتبط در نرم افزار MICMAC

25) روابط ریاضی، نرم افزار و کاربردهای الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (Particle Swarm Optimization

26) اصول ریاضی، مبانی نرم افزاری و پیاده سازی پردازش تصویر با OpenCV در Python

27) خوشه بندی با استفاده از الگوریتم های تکاملی و فراابتکاری

28) واقعیت مجازی و ساخت انیمیشن برای کاربران متلب و سیمولینک

29) روابط ریاضی، نرم افزار و کاربردهای الگوریتم گله اسب در مقاله ای با نام Horse herd optimization algorithm

30) روابط ریاضی، نرم افزار، کاربردها و حل یک مساله با الگوریتم بهینه سازی ملخ یا GOA

31) روابط ریاضی، نرم افزار، کاربردها و حل یک مساله با الگوریتم بهینه سازی وال یا نهنگ WOA

32) روابط ریاضی، نرم افزار و کاربردهای بهینه‌سازی کلونی مورچگان

33) روابط ریاضی، نرم افزار و کاربردهای الگوریتم بهینه سازی گرگ خاکستری

34) روابط ریاضی، نرم افزار و کاربردهای الگوریتم بهینه سازی زنبورها

35) روابط ریاضی، نرم افزار و کاربردهای الگوریتم بهینه سازی جستجوی ممنوع

36) روابط ریاضی، نرم افزار و کاربردهای الگوریتم بهینه سازی فاخته

37) روابط ریاضی، نرم افزار و کاربردهای الگوریتم بهینه سازی جستجوی هارمونی

38) روابط ریاضی، نرم افزار و کاربردهای الگوریتم بهینه سازی شیرمورچه

39) روابط ریاضی، نرم افزار و کاربردهای الگوریتم بهینه سازی TLBO

40) روابط ریاضی، نرم افزار و کاربردهای الگوریتم بهینه سازی جهش قورباغه

41) روابط ریاضی، نرم افزار و کاربردهای الگوریتم بهینه سازی علف هرز مزاحم IWO

42) روابط ریاضی، نرم افزار و کاربردهای الگوریتم بهینه سازی جغرافیای زیستی BBO

43) روابط ریاضی، نرم افزار، کاربردها و حل یک مساله با الگوریتم گله اسب Horse herd optimization algorithm

44) روابط ریاضی، نرم افزار، کاربردها و حل یک مساله با الگوریتم فراابتکاری شکارچیان Marine Predators Algorithm

45) روابط ریاضی، نرم افزار، کاربردها و حل یک مساله با الگوریتم شاهین هریس Harris hawks optimization

46) روابط ریاضی، نرم افزار، کاربردها و حل یک مساله با الگوریتم فراابتکاری مسیریاب Pathfinder algorithm

47) روابط ریاضی، نرم افزار، کاربردها و حل یک مساله با الگوریتم جستجوی اتم Atom search optimization

48) روابط ریاضی، نرم افزار، کاربردها و حل یک مساله با الگوریتم بهینه سازی سنجاقک Dragonfly algorithm

49) روابط ریاضی، نرم افزار، کاربردها و حل یک مساله با الگوریتم رشد درخت Tree Growth Algorithm

50) روابط ریاضی، نرم افزار، کاربردها و حل یک مساله با الگوریتم جستجوی صف Queuing search algorithm

51) روابط ریاضی، نرم افزار، کاربردها و حل یک مساله با الگوریتم ماشین بردار پشتیبان

52) روابط ریاضی، نرم افزار، کاربردها و حل یک مساله با الگوریتم میگو  Krill herd

53) روابط ریاضی، نرم افزار، کاربردها و حل یک مساله با روش Ensemble

54) روابط ریاضی، نرم افزار، کاربردها و حل یک مساله با الگوریتم خوشه بندی

55) روابط ریاضی، نرم افزار، کاربردها و حل یک مساله با تحلیل مولفه های اصلی یا  Principal Component Analysis

56) روابط ریاضی، نرم افزار، کاربردها و حل یک مساله با تجزیه مقادیر منفرد یا  Singular Value Decomposition

57) روابط ریاضی، نرم افزار، کاربردها و حل یک مساله رقابت استعماری

58) روابط ریاضی، نرم افزار، کاربردها و حل یک مساله الگوریتم ممتیک

59) روابط ریاضی، نرم افزار، کاربردها و حل یک مساله کرم شب تاب

60) روابط ریاضی، نرم افزار، کاربردها و حل یک مساله گرده افشانی گل

61) روابط ریاضی، نرم افزار، کاربردها و حل یک مساله با تحلیل مولفه های مستقل یا  Independent Component Analysis

62) معرفی مبانی و نرم افزارهای Unified Modeling Language (UML)

63) پیاده سازی روش  تصمیم گیری چند معیاره فازی PROMETHEE

64) پیاده سازی روش تصمیم گیری چند معیاره فازی MOORA

65) پیاده سازی روش تصمیم گیری چند معیاره فازی ARAS

66) پیاده سازی روش تصمیم گیری چند معیاره فازی COPRAS

67) پیاده سازی روش تصمیم گیری چند معیاره فازی   WASPAS

68) پیاده سازی روش تصمیم گیری چند معیاره فازی   CODAS

69) پیاده سازی روش تصمیم گیری چند معیاره فازی CRITIC

70) پیاده سازی روش تصمیم گیری چند معیاره فازی Fuzzy DEMATEL

71) پیاده سازی روش تصمیم گیری چند معیاره فازی ANP

72) سیستمهای پشتیبانی تصمیم Decision support systems (DSS)

73) سیستمهای خبره  فازی و کاربرد آنها در مدیریت ساخت

74) اصول ریاضی و نرم افزارهای روشهای شبیه سازی مانند ARENA

75) اصول ریاضی و نرم افزارهای مدلهای تخصیص ترافیک و امکانسنجی کاربرد آن در مدیریت ساخت

76) اصول ریاضی و نرم افزارهای روشهای بهینه سازی حل تخصیص ترافیک و امکانسنجی کاربرد آن در مدیریت ساخت

77) اصول ریاضی و نرم افزارهای روشها و ابزارهای پیش بینی

78) اصول ریاضی و نرم افزارهای مدلهای تفکیک و تحلیل سفر در ترافیک و امکانسنجی کاربرد آن در مدیریت ساخت

79) اصول ریاضی و نرم افزارهای مدلهای انتخاب (لوجیت، پروبیت و...) و امکانسنجی کاربرد آن در مدیریت ساخت

80) اصول ریاضی و نرم افزارهای مدلهای فعالیت مبنا در ترافیک و امکانسنجی کاربرد آن در مدیریت ساخت

81) اصول ریاضی، نرم افزار و کاربست نظریه بازیها

82) اصول ریاضی، نرم افزار و کاربست پردازش تصویر با استگانوگرافی

83) اصول ریاضی، نرم افزار و کاربست پردازش تصویر با کریپتوگرافی

84) اصول ریاضی، نرم افزار و کاربست سری زمانی در مسائل مهندسی و مدیریت ساخت

85)  اصول ریاضی، نرم افزار و کاربست ARIMA

86) اصول ریاضی، نرم افزار و کاربست تحلیل باکس- جنکینز

87) اصول ریاضی، نرم افزار و کاربست روشهای متداول تحلیلی در بورس (مانند بولینگر باند) به عنوان روش تحلیلی در مدیریت ساخت

88) معرفی یک روش، مدل، الگوریتم، سیستم و یا نرم افزارهای نوظهور

89) معرفی یک روش، مدل، الگوریتم، سیستم و یا نرم افزارهای هیبریدی

90) روند پژوهی و آینده پژوهی الگوریتم ها با روشهای علم سنجی

آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 70