ثبت نام | ورود
English
امروز سه شنبه 1400.7.27 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
امور تحصیلی

شرایط تدوین پروپوزال دکترا + شرایط دفاع دانشجویان دکتری مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت واحد علوم و تحقیقات

شرايط تدوين پيشنهاد رساله دوره دکتری مهندسی عمران و مديريت ساخت

1-    در تدوين پيشنهاد رساله بايد از تعداد حداقل 40 مقاله از ژورنال های ISI با کيفيت استفاده شود.

2-    زمان چاپ اين مقالات بايد مربوط به 10 سال اخير باشد.

3-    ژورنالی با کيفيت محسوب می شود که لااقل در يکی از طبقه بندی های موضوعی خود دارای کيفيت 1 يا 2 باشد.

4-    جهت بررسی کيفيت و امتيازبندی ژورنال ها از سايت www.scimagojr.com استفاده نماييد.

5-    کيفيت ژورنال در آخرين رتبه بندی سايت فوق ملاک می باشد.

6-    مقالات ISI مورد استفاده در قالب يک عدد CD همراه با پيشنهاد رساله تحويل داده شود.

7-    در پيشنهاد رساله استفاده از حداقل هفت پايان نامه دانشگاه های معتبر خارجی الزامی است.

8-    در پيشنهاد رساله تدوينی بايد موارد ذيل رعايت شود:

الف) مرور ادبيات جامع از مراجع داخلی و خارجی.

ب) شفافيت کامل مسير تحقيقاتی دانشجو جهت اتمام رساله.

ج) روش تحقيق حتماً بايد شامل مدلسازی به يکی از روش های معتبر دنيا بوده و مکانيزم استخراج داده های تحقيقاتی و تحليل و اعتبارسنجی نتايج بايد کاملاً مشخص باشد.

د) فلوچارت کامل و دقيق مربوط به انجام رساله.

شرايط دفاع از رساله دکتری دانشجويان بدين شرح است:

چاپ دو مقاله با Affiliation دانشگاه و يکی از شرايط مصوب ذيل:

-        يک مقاله Q1 و يک مقاله علمی- پژوهشی

-         دو مقاله Q2

-        دو مقاله ISI با مجموع ضريب تأثير حداقل برابر با 2.  

 

 

 آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 107