ثبت نام | ورود
English
امروز دوشنبه 1399.4.16 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
نگاهی به آینده

برخی وبسایت های مدیریت نوآوری

برخی وبسایت های مدیریت نوآوری

www.managing-innovation.com

http://www.hbs.edu/faculty/initiatives/Pages/forum-for-growth-and-innovation.aspx

http://www.hbs.edu/Pages/default.aspx

http://www.innosight.com /

http://www.roseparkadvisors.com /

www.emeraldinsight.com/loi/ci

www.worldscientific.com/worldscinet/ijim

www.jotmi.org/

http://www.emeraldinsight.com/journal/ejim

www.creative-construction-conference.com

constructionmarketingideas.com

www.leanconstruction.org/lcj

www.ukessays.com › DissertationTopics

آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 85